PAN: Rekrutacja na studia doktoranckie

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie biologii, biotechnologii, psychologii, chemii, fizyki lub medycyny.

OFERUJEMY:

  • wysoki poziom badań naukowych,
  • nowoczesną aparaturę badawczą,
  • stypendia naukowe, socjalne,
  • udział w bezpłatnych kursach języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania,
  • brak obowiązku dydaktycznego,
  • krajowe i zagraniczne wyjazdy badawcze.
or_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

DOKUMENTY należy składać on-line do 28 lutego 2017 r.

KANDYDACI powinni wykazać się znajomością i rozumieniem projektu badawczego oraz zdolnością do jego realizacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Dodatkowe informacje: www.nencki.gov.pl.